Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Palkat ja palkkiot

Vaisalan yhtiökokous päättää hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista. 

Palkitsemisella kannustetaan työntekijöitä yksilöille ja tiimeille asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palkkoja ja palkkioita määriteltäessä otetaan huomioon yhtiön taloudellinen tulos, yritysten yleisesti käyttämä tehtävien vaativuusluokitus sekä ulkoiset palkka- ja palkkioreferenssit. Kaikki työntekijät ovat bonusjärjestelmässä, jonka tavoitteena on liikevaihdon, liiketuloksen ja kassavirran kehittäminen.

Vaisalan ylimmän johdon palkisemiseen sisältyvät kilpailukykyinen palkka ja henkilöstöedut paikallisen markkinakäytännön mukaan sekä vuosittaisiin tulosmittareihin sidotut bonukset, joiden tavoitteena on liikevaihdon, liiketuloksen ja kassavirran kehittäminen. Ylin johto on lisäksi mukana liiketuloksen kehitykseen perustuvissa pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmissä.

Vaisalan hallitus hyväksyy vuosittain palkitsemisjärjestelmät ja niiden kohderyhmät. Hallitus päättää myös toimitusjohtajan palkitsemisesta ja vahvistaa toimitusjohtajalle suoraan raportoivien johtoryhmän jäsenten palkat ja palkkiot.

Hall​ituksen palkkiot

31.3.2015 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen.​​Vai​s​​alan johdon palkkiot​

Toimitu​sjohtaja

Vaisalan hallitus päättää Vaisalan toimitusjohtajan palkitsemisesta. Toimitusjohtajan kokonaispalkka koostuu kuukausipalkasta, luontoiseduista, ryhmäeläkevakuutuksesta, suoritukseen perustuvasta bonuksesta sekä vuosien 2014 ja 2015 osakepalkkiojärjestelmistä. Vuosittainen bonus voi olla enintään 72 prosenttia vuosipalkasta. Toimitusjohtajan eläkeikä on 62 vuotta. 

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on hänen itsensä irtisanoutuessa kuusi kuukautta ja työnantajan irtisanoessa 12 kuukautta. Irtisanomisajalta maksetaan toimitusjohtajan kokonaispalkan mukaiset korvaukset.

Johtoryhmä

Vaisalan hallitus vahvistaa toimitusjohtajalle suoraan raportoivien johtoryhmän jäsenten palkkiot.

Johtoryhmän jäsenen kokonaispalkka koostuu kuukausipalkasta, luontoiseduista, ryhmäeläkevakuutuksesta, suoritukseen perustuvasta bonuksesta sekä vuosien 2014 ja 2015 osakepalkkiojärjestelmistä. Vuosittainen bonus voi olla enintään 60 prosenttia vuosipalkasta. Ryhmäeläkevakuutus määrittää johtoryhmän vaihtoehtoiseksi eläkeiäksi 62 vuotta.​Osakepalkkiojärjestelmät

Yhtiön hallitus päätti 3.5.2012 uuden, konsernin osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2012. Järjestelmä oli suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustui konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2012. Palkkio maksettiin osin yhtiön A-osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2015. Rahavaroilla katettiin avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Palkkiota ei maksettu avainhenkilöille, joiden työ- tai palvelusuhde oli päättynyt ennen palkkion maksupäivää. Osakepalkkiojärjestelmässä luovutettiin 63 800 osaketta. Tilikaudella 2015 järjestelmästä kirjattiin kulua 0,2 miljoonaa euroa ja tilikausina 2012–2014 järjestelmästä kirjattiin kulua 1,7 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallitus päätti 6.2.2013 uuden, konsernin osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2013. Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustui konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2013. Palkkio maksetaan osin yhtiön A-osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2016. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Osakepalkkiojärjestelmässä luovutettava palkkio vastasi enintään 150 000 osaketta riippuen yhtiön palkkioon oikeutettujen henkilöiden määrästä ansaintajakson päättyessä. Järjestelmästä ei maksettu palkkiota, koska asetetut tavoitteet eivät toteutuneet vuonna 2013.

Yhtiön hallitus päätti 10.2.2014 uuden, konsernin osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2014. Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustui konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2014. Palkkio maksetaan osin yhtiön A-osakkeilla, ja osin rahavaroilla keväällä 2017. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmässä luovutettava palkkio vastasi enintään 160 000 osaketta. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Tilikaudella 2015 järjestelmästä kirjattiin kuluja 0,3 miljoonaa euroa ja tilikaudella 2014 0,2 miljoonaa euroa. 31.12.2015 luovutettava palkkio vastaa enintään 115 200 osaketta ja osakkeiden määrä riippuu yhtiön palkkioon oikeutettujen henkilöiden määrästä ansaintajakson päättyessä. 

Yhtiön hallitus päätti 18.12.2014 uuden, konsernin osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2015. Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustui konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2015. Palkkio maksetaan osin yhtiön A-osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2018. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Alkuperäinen osakepalkkiojärjestelmässä luovutettava palkkio vastasi enintään 160 000 osaketta. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Tilikaudella 2015 järjestelmästä kirjattiin kuluja 0,5 miljoonaa euroa. 31.12.2015 luovutettava palkkio vastaa enintään 143 000 osaketta ja osakkeiden määrä riippuu yhtiön palkkioon oikeutettujen henkilöiden määrästä ansaintajakson päättyessä.

Vaisalan hallitus päätti 16.12.2015 uuden osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta vuodelle 2016. Järjestelmä on suunnattu konsernin avainhenkilöille ja se perustuu konsernin kannattavuuden kehittymiseen kalenterivuonna 2016. Palkkio maksetaan osin yhtiön A-osakkeilla ja osin rahavaroilla keväällä 2019. Rahavaroilla katetaan avainhenkilöiden palkitsemiseen liittyvät verot ja veroluonteiset maksut. Palkkiota ei makseta, mikäli avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksupäivää. Osakepalkkiojärjestelmässä luovutettava palkkio vastaa enintään 200 000 osaketta riippuen yhtiön palkkioon oikeutettujen henkilöiden määrästä ansaintajakson päättyessä.​