Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Yhtiökokous 2012

Vaisala Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

 

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 28.3.2012 vahvistaa yhtiön
tilinpäätöksen vuodelta 2011. Osinkoa maksetaan 0,65 euroa osakkeelta.
 

Osinko

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2011 osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,65 euroa osakkeelta eli yhteensä 11.835.989,10 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille A-osakkeille ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2012 ja maksupäivä 11.4.2012.
 

Vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
 

Hallituksen jäsenet ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Erovuorossa ollut Mikko Voipio valittiin uudeksi kolmivuotiskaudeksi. Hallituksen muut jäsenet ovat Raimo Voipio, Yrjö Neuvo, Mikko Niinivaara, Maija Torkko ja Timo Lappalainen.
 
Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajan palkkio on 35 000 euroa ja kunkin jäsenen palkkio 25 000 euroa vuodessa. Yhtiökokous päätti lisäksi, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous ja tarkastusvaliokunnan muille jäsenille 1 000 euroa per osallistuttu kokous. Hallituksen perustamien muiden valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan sama kokouspalkkio kuin tarkastusvaliokunnan jäsenille.
 

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu Pellinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.
 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1.000.000 oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen mutta kuitenkin enintään 28.9.2013 saakka.
 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1.000.000 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Osakkeita voidaan luovuttaa myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja enintään 330.000 osaketta voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjasta kannustinjärjestelmää. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa myös omien osakkeiden merkintään oikeuttavia erityisiä oikeuksia, ja osakkeiden merkintähinta voidaan rahan sijaan maksaa myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 28.3.2017 saakka.
 

Lahjoitukset korkeakouluille

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 250.000 euron suuruisista rahalahjoituksista yhdelle tai useammalle korkeakoululle tai yliopistolle. Valtuutus on voimassa vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
 

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Raimo Voipio ja varapuheenjohtajana Yrjö Neuvo. Jäseninä toimivat Maija Torkko, Mikko Niinivaara, Mikko Voipio ja Timo Lappalainen.
 
 
Lisätietoja:
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
(09) 8949 2215, gsm 040 577 5066
 
Vaisala Oyj