Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hallituksen kok​​oukset ja tehtävät

Vaisalan hallitus kokoontuu vähintään seitsemän kertaa vuodessa sekä aina tarvittaessa. Kokouksiin osallistuvat myös toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Muut Vaisalan johtoryhmän jäsenet osallistuvat kokouksiin tarpeen mukaan hallituksen kutsusta. Mikäli hallituksen työn tehokas organisoiminen sitä yksittäistapauksessa vaatii, hallitus voi puheenjohtajan päätöksellä perustaa keskuudestaan työryhmän valmistelemaan sille osoitettua asiaa. Hallitus toimii vahvistetun kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti. Kokoukset voidaan pitää tarpeen vaatiessa puhelin- tai sähköpostikokouksina. Kokouksista pidetään vuosittain juoksevasti numeroitua päätöspöytäkirjaa. Lakiasiainjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin, ja äänestystilanteessa äänten mennessä tasan se kanta tulee päätökseksi, johon puheenjohtaja yhtyy. Puheenjohtajan vaalin mennessä tasan arpa ratkaisee.

Toimitusjohtaja huolehtii hallituksen päätösten toimeenpanosta, valvoo niiden toteutumista ja raportoi hallitukselle toimeenpanossa havaitsemistaan puutteista tai ongelmista.

Säännönmukaiset kokoukset ovat:
 • tilinpäätöskokous,
 • järjestäytymiskokous,
 • osavuosikatsauskokoukset (3 kpl),
 • liiketoimintakatsaus- ja strategiakokous, ja
 • toimintasuunnitelma-, budjetti- ja palkitsemisasiakokous.
Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ovat: 
 • Päättää toimitusjohtajan valinnasta ja erottamisesta.
 • Päättää toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista.
 • Varmistaa, että yhtiö on järjestänyt kirjanpidon ja varainhoidon sisäisen valvonnan sekä seurata valvonnan toimivuutta. 
 • Määrittää yhtiön strategia ja seurata sen toteuttamista sekä hyväksyä liiketoiminta-alueiden strategiset suunnitelmat.
 • Määrittää yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ja seurata niiden toteutumista sekä hyväksyä liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin tavoitteet. 
 • Arvioida yhtiön ja liiketoiminta-alueiden vuosittaisia toimintasuunnitelmia. 
 • Hyväksyä yhtiön ja liiketoiminta-alueiden vuositason taloudelliset tavoitteet.
 • Tehdä tärkeimmät liiketoimintapäätökset kuten yrityskaupat, divestoinnit, merkittävät sopimukset ja vastuut, investoinnit ja rahoitusjärjestelyt.
 • Asettaa investoinneille ja sitoumuksille hyväksymisrajat, joita ei saa ylittää ilman hallituksen lupaa.
 • Käsitellä ja hyväksyä tilinpäätöstiedote, tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.
 • Tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingosta.
 • Käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset. 
 • Valvoa yhtiön strategiaan ja liiketoimintaan liittyvien riskien arviointia ja hallintaa. 
 • Päättää johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä.​
Hallituksen jäsenten velvollisuutena hallituksen (tai valiokunnan) jäsenen tehtäviä hoitaessaan on aina toimia huolellisesti ja vilpittömässä mielessä sekä käyttää harkintaansa riittävien tietojen pohjalta tavalla, jonka he kohtuudella uskovat olevan yhtiön etujen mukaista.

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan ohjeistamana muut johdon jäsenet edustavat yhtiötä osakkeenomistajiin, sijoittajiin, tiedotusvälineisiin ja muihin sidosryhmiin nähden. Hallituksen jäsenet ohjaavat kolmansien osapuolien tiedustelut yleensä toimitusjohtajalle. Hallitusta edustaa hallituksen puheenjohtaja.