Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Epävarma globaali talouden ja poliittinen tilanne sekä muutokset asiakaskäyttäytymisessä voivat hidastaa kysyntää tai viivästyttää asiakasprojekteja. Weather-liiketoiminta-alue tarjoaa sääasiakkailleen suuria infrastruktuurihankkeita. Tällaisissa hankkeissa sopimukseen pääsemiseen liittyy yleensä budjettirajoituksia ja pitkäaikaisia neuvotteluja koskien toimituksien laajuutta, projektien ajoitusta ja rahoitusta. Tämän seurauksena Vaisalan taloudellinen suoritus saattaa vaihdella merkittävästi yli ajan. Myös lisääntyvä kilpailu sekä hintatason ja valuuttakurssien muutokset saattavat vaikuttaa Vaisalan liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Vaisalan kykyyn toteuttaa menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti investointeja, divestointeja ja uudelleenjärjestelyjä sekä saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet liittyy riskejä, jotka saattavat toteutuessaan vaikuttaa liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Meneillään oleva liiketoiminnan laajentaminen uusiutuvan energian markkinoilla voi viivästyä, koska lupa- ja hyväksyntäprosessit ovat pitkiä, liiketoimintamallit vielä kehittyvät ja asiakkaiden päätöksenteko on hidasta. Viivästykset uusien tuotteiden valmistuksen käynnistymisessä ja markkinoiden tuotehyväksynnässä voivat viivästyttää Vaisalan kasvusuunnitelmien toteutumista.​

Toimittajien ja alihankkijoiden toimituskyky ja toimintaympäristö sekä tuotteiden laatu voivat vaikuttaa Vaisalan liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Kyberriski ja tietojärjestelmien toimivuus voivat vaikuttaa liiketoimintaan, informaatiopalvelujen tai internetpohjaisten palvelujen toimittamiseen tai aiheuttaa taloudellisia menetyksiä.