Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vaisalan riskikartta

Vaisalan liiketoiminta on altis erilaisille riskeille, joilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön toimintaan. Vaikka alla oleva luettelo ei ole tyhjentävä, siinä esitetään joitakin riskejä ja niiden mahdollisia vaikutuksia sekä miten Vaisala pyrkii hallitsemaan kyseisiä riskejä.

Strateg​iset riskit

  
RiskiVaikutusHallinta
Globaali hintatason aleneminen ja vähitellen menetetty hintalisäBruttokateprosentin lasku

Jatkuva tuotejohtajuuteen panostaminen

Erinomaiseen asiakaskokemukseen ja parempaan tuotelaatuun pyrkiminen

Kustannusten alentaminen

​Asiakkaiden budjettien leikkaukset kehittyneillä markkinoilla, poliittinen levottomuus kehittyvillä markkinoilla
​Liikevaihdon lasku
​Alueellinen myyntiosaaminen
Myyntimallin kehittäminen ohjelmistopäivityksille
Informaatiopalveluliiketoiminnan kasvu ei saavuta niille asetettuja tavoitteitaSijoitetun pääoman tuoton lasku

Vahva sitoutuminen kohdetoimialoille

Liiketoiminnan jatkuva seuranta

Tehokas myyntityö

Uusien tuotteiden suunniteltua hitaampi markkinahyväksyntäViivästynyt sijoitetun pääoman tuotto, vanhojen tuotteiden kohonneet ylläpitokustannuksetMyyntiorganisaation ja -kanavan kehittäminen
Aikaisen vaiheen tuotekokeilut ja -konseptit
Tuotekehityksen tuki tuotannon käynnistämisessä

Operatiiviset riskit

  
RiskiVaikutusHallinta
IT-järjestelmien saatavuusToiminnan keskeytykset erityisesti valmistuksessaOperatiivisen IT-ympäristön vakauttaminen, kriittisten tilanteiden ongelmaratkaisuajan lyhentäminen
Muutoshallintaprosessin täydentäminen vaikutusanalyysilla ja hyväksyntämenettelyllä

Alihankkijoiden toiminnan vaikutus liiketoiminnan jatkuvuuteen Toimitusviiveet ja niistä johtuvat asiakkaiden menetyksetToimittajariskien aktiivinen arviointi
Toimittajaverkon optimointi
Pitkän aikavälin kehityssuunnitelmat toimittajien kanssa
Strategisten toimittajien jatkuuvuusauditointi
Kyberriskit

Toiminnan ja informaatiopalvelujen keskeytykset

Taloudelliset menetykset

Liikesalaisuuksien tai henkilötietojen menetykset

Tietoturvapolitiikan vahvistaminen

Henkilöstön koulutus

Tunkeutumistestaus

Kyky hallinta muutoksiaVirheellisen tai viivästyneen yrityskaupan tai -myynnin tai uudelleenjärjestelyprojektin aiheuttama liikevaihdon ja kannattavuuden lasku

Jatkuva projektin edistymisen seuranta

Kriittisten hankkeiden resurssien allokointi

Projektien toimitusvarmuus ja keskinäisriippuvuudetTuloksen ennustamisen epävarmuus, kannattavuuden laskuJatkuva myynti- ja toimitusprosessien seuranta ja parantaminen
Poliittiset, laki- tai sääntömuutoksetMarkkinapotentiaalin menetys tai markkinoillepääsyn kustannusten kasvu

Liiketoiminnan maantieteellinen ja markkinoiden monimuotoisuus

Markkinatilanteen ja sääntelyn seuranta

​Varaston arvoriski
​Kannattavuuden lasku alaskirjauksen vuoksi
​Tuotteiden alasajoprosessin sekä materiaalihallinnon prosessien kehitys

Vahinkoriskit

  
RiskiVaikutusHallinta
Tulipalo tai muu olosuhteet pilaava häiriö puhdashuoneessaLiikevaihdon lasku
Asiakkaiden menettäminen
Anturikomponenttien hätätilannevarasto, tuotantolaitteisiin ja niiden varaosiin liittyvä riskienhallinta
Toimitilojen turvallisuuden kehittäminen
Liiketoiminnan jatkuvuussunnitelma
Kenttäpalvelujen työoloihin ja matkakohteisiin liittyvät terveys- ja turvallisuusriskitHenkilöstön terveyden tai turvallisuuden heikentyminenTyöterveys- ja turvallisuusjärjestelmien jatkuva kehittäminen, hätätoimenpidejärjestelyt
Häiriö informaatiopalvelu-liiketoimintaa tukevassa infrastruktuurissaTietopalvelujen saatavuuden vähentyminenNeljä palvelinkeskusta eri paikkakunnilla
Luonnonkatastrofit, epidemiat, levottomuudet, terrorismiHeikentynyt liiketoimintaympäristö johtaa tilauksen peruutuksiin, toimitusten viivästyksiin tai tuloksen heikkenemiseen

Liiketoiminnan jakautuminen eri maantieteellisille alueille

Liiketoimintaympäristön seuranta

Liiketoimintamahdollisuuksien riskiarviointi

Rahoitusriskit

  
RiskiVaikutusHallinta
LuottoriskiLuottotappioTurvatut maksuehdot, liiketoiminnan luottotarkastukset, monipuolinen asiakaskunta
Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskiRahoituksen puuteKestävä pääomarakenne
Luotto- ja korkoriskiTaloudellinen luottotappio, alempi rahoitustuottoRahoitusmarkkinoiden vastapuolten korkea luottoluokitus, alhaisen riskin käteissijoitukset
ValuuttariskiValuuttakurssimuutokset heikentävät tulostaValuuttasuojaukset